گفته هاي بزرگان متن عارفانه ( 06/02/1389 )




آموزگاري ، عشق است چنين جايگاهي هيچگاه به دست غير مباد. ارد بزرگ



بخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . بزرگمهر



مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل كارنگي



استوارترين پيمانها آنهايست كه با انديشه مان پذيرفته ايم . ارد بزرگ



هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوته



همه زيبايي هاي بي پيرايه ازعشق سرچشمه مي گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه مي گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعي از كدامين طبيعت جاري شده است؟ زيبايي زاده ي عشق است. عشق زاده ي توجه و اعتناست ، توجه اي ساده به ساده ها . توجه اي متواضعانه به هر آنچه كه متواضع و بي پيرايه است . توجه اي زنده به همه ي زندگي ها . بوبن



تا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يك هنجار هميشگي است . ارد بزرگ



با تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنون



براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه كرد . پلوتارك



براي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . ارد بزرگ



زماني‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر



انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكيو



آنكه هميشه لبخندي بر لب دارد شادي را به همگان هديه مي دهد . ارد بزرگ



مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا



كسي كه از هيچ چيز كوچكي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيكور



بخشيدن تخت و اورنگ به خويشاوندان ، از زبوني است . ارد بزرگ



از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد. كنفسيوس



اطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي . ژوبر



هيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار ناتمام را ، پايان مي دهم . ارد بزرگ



آرامش مدام نيز كسل كننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچه


توسط : محمد علي زماني - وزارت جهادكشاورزي

اولین خبرگزاری صنایع غذایی ایران
http://iranfoodnews.ir/news/details.php?EType=news&id=15490

۳ نظر:

ناشناس گفت...

خوب بود متشکر

نغمه گفت...

عالي بود.......

ناشناس گفت...

ممنون عالی

ارسال یک نظر